Peter Dekkers
14. Leren van Kaarten
 >  Safety Alert: Hijs- transportwerkzaamheden
Wat is er gebeurd?

In de afgelopen maanden heeft TenneT te maken gehad met een relatief hoog aantal ernstige incidenten, met dodelijke slachtoffers, bij de uitvoering van werkzaamheden waarbij sprake is van materiaaloverslag, transport/overslag van materialen, vaak inclusief hijsen en heffen, en het hanteren van lasten.

Ongeval 13 Juli 2022:
Dodelijk ongeval bij het lossen van onderdelen van een tijdelijke mast.  Een 28-jarige medewerker van één van onze aannemers is woensdagmiddag laat ernstig gewond geraakt bij het lossen van onderdelen van een tijdelijk hoogspanningsportaal in een bouwloods van het net uitbreidingsproject Emden/Ost-Conneforde in Duitsland. Ondanks alle medische inspanningen overleefde hij zijn verwondingen niet en overleed hij donderdagochtend. 

Ongeval mei 2022:
Tijdens het verplaatsen van een bundel van 6 traverselooprails met een totaalgewicht van ca. 430 kg en een lengte van 5 m van de tijdelijke opslaglocatie (1) naar de uiteindelijke opslaglocatie (2) ging het mis. Om de bundel op stapel A te kunnen plaatsen (hoogte ca. 1,8 m), werd de bundel over de daarvoor gelegen stapel B getild  Vanwege de aanwezigheid van stapel B kon de shovel de last niet direct op stapel A plaatsen. 

Daarom werd ter plaatse besloten om de bundel met de hand van de palletvork op stapel A te schuiven.
Onder welke omstandigheden de medewerker onder de bundel stalen onderdelen belandde en dodelijk gewond raakte, moet uit verder onderzoek blijken. De man bevond zich tussen stapel A en B toen hij dodelijk gewond raakte.

Ongeval 13 september 2021:
Dodelijk ongeval bij het verladen van lege mantelbuizen. Nadere toedracht nog niet bekend.

Maatregelen > Wat moet je doen?

Bij alle project- en onderhoudswerkzaamheden op TenneT-locaties en projecten in Duitsland en Nederland worden de volgende activiteiten met onmiddellijke ingang gestopt:

 • Transport en overslag van materialen

 • Laden en lossen van vrachtwagens, containers, etc.

 • Verplaatsen van materialen op werklocaties, opslaglocaties, magazijnen onder directe operationele aansturing van TenneT of onder aansturing van de voor TenneT werkzame aannemers op het werkterrein van TenneT

 • Hijs-, hef- en takelwerkzaamheden

 • Zekeren en vastzetten van lasten

 • alle handling-activiteiten met materialen die zwaarder zijn dan 50 kg met onmiddellijke ingang te staken. 

Het werk kan alleen worden hervat als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • Alle medewerkers, inclusief aannemers en onderaannemers, een extra verplichte veiligheidsinstructie hebben ontvangen over het veilig uitvoeren van deze werkzaamheden. 

 • De risico-instructies zijn beschikbaar voor het personeel dat deze werkzaamheden uitvoert en de werknemers kennen, begrijpen en kunnen de instructie op eerste verzoek van hun leidinggevende of TenneT-gedelegeerde reproduceren alvorens met de werkzaamheden te beginnen. Opmerking: met deze eis wordt gestreefd naar extra aandacht voor de hierboven genoemde materiaalhanteringsactiviteiten, maar het is een eis die al geldt voor alle risicovolle activiteiten binnen TenneT.

 • De uitvoering van deze veiligheidsbriefings moet worden gedocumenteerd met de handtekening van alle medewerkers die aan de briefing hebben deelgenomen. De verslagen van de medewerkers zijn op verzoek beschikbaar voor vertegenwoordigers van TenneT ter verificatie

Veiligheidsinstructie TenneT

Deze veiligheidsinstructie is van toepassing op alle hijs- en transportwerkzaamheden die in het kader van TenneT-projecten worden uitgevoerd door TenneT-medewerkers of dienstverleners of hun onderaannemers. Wij concentreren ons in het bijzonder op werk >50 kg, ongeacht of een hijsplan vereist is.

Voordat hijs- en transportwerkzaamheden in bovengenoemde zin worden uitgevoerd, moet het de verantwoordelijke duidelijk zijn wat er kan gebeuren en waarom, welke beschermende maatregelen moeten worden genomen en hoe moet worden gereageerd in geval van een onvoorzien voorval. Ter ondersteuning van deze punten worden hieronder vragen opgesomd die kunnen worden gebruikt om verschillende situaties te beoordelen.

Hiermee geldt per direct de volgende instructie:

 • Een veiligheidsbriefing over het onderwerp hijs- en transportwerkzaamheden moet worden uitgevoerd als een korte instructie vóór de volgende geplande hijs- of transportwerkzaamheden voor alle bij het werkproces betrokken werknemers;
 • Deze veiligheidsbriefing moet worden gedocumenteerd met de handtekeningen van de betrokken personen

De bijgevoegde lijst met vragen dient als leidraad voor de voorbereidende bespreking van de geplande werkzaamheden:

Algemene vragen

 • Wat kan er gebeuren?
 • Waarom kan er iets gebeuren?
 • Welke beschermende maatregelen zijn er genomen?
 • Wat als er iets onverwachts gebeurt?

Technische aspecten

 • Wat voor werk wordt er gedaan?
 • Zijn alle gereedschappen en uitrusting beschikbaar?
 • Is er een vlak en stabiel werkoppervlak?
 • Zijn de hefwerktuigen/werkuitrusting gecontroleerd en geïnspecteerd?
 • Zijn de hijs- en hefwerktuigen en de transportmiddelen geschikt en voorbereid voor het werk?
 •  Is de te hijsen last voorbereid (b.v. voldoende gedemonteerd)?
 • Zijn hijspunten e.d. technisch geschikt?
 • Is de lading goed geladen en vastgezet voor vervoer?
 • Kan de lading veilig worden uitgeladen en op de plaats van bestemming worden afgezet?

Gevaar voor personen

 • Is de juiste beschermende uitrusting beschikbaar?
 • Is de gevarenzone bij iedereen bekend?
 • Wordt ervoor gezorgd dat niemand tijdens het hijsen in de gevarenzone komt?
 • Zijn er andere gevaren in de omgeving (andere werkzaamheden, onder spanning staande apparatuur, weersomstandigheden, enz.)
 • Zijn alle betrokkenen zich bewust van de werkstappen, is de communicatie (b.v. zichtlijn, radioverbinding, enz.) duidelijk en is iedereen alert?
 • Is het veilig om te neer te leggen/op te pakken?
 • Wie heeft de leiding over de operatie?

Organisatorisch

 • Is er voor deze werkzaamheden instructie gegeven (bijv. over risicobeoordeling)?
 • Is de geplande werkstap nu noodzakelijk en is er voldoende tijd en concentratie van alle betrokkenen?
 • Zijn we voorbereid als er iets gebeurt?
 • Is er een LMRA uitgevoerd?

Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.