Peter Dekkers
Procesveiligheid
 >  In the Line of fire!
Inleiding

Als A.Hak verrichten we veel werkzaamheden in de (petro)chemische industrie. Een opdrachtgever die onvoldoende oog heeft voor de gevaren voor de processen binnen zijn organisatie en de beheersing daarvan, vormt een groot risico voor de veiligheid en gezondheid van de eigen medewerkers binnen het bedrijf en medewerkers van o.a. contrators.

Dit jaar is heeft er tijdens onze werkzaamheden een incident plaatsgevonden waarbij medewerkers werkzaamheden uitvoerden aan een leiding bij het project North Gas Transport. De leiding bleek nog restproduct te bevatten. De medewerker die vervolgens een flens losdraaide kreeg tijdens het openen van de flens product over zich heen.

Deze medewerker is direct onder een douche gaan staan om zich schoon te spoelen. De medewerker heeft hier gelukkig buiten een nat pak, geen gevolgen aan overgehouden.

Risico's > Wat ging er fout?

De opdrachtgever heeft na het schoonmaken van een leidingdeel de veiligstelling vervolgens verder uitgebreid. Deze heeft hier echter verzuimd de uitbreiding ook vooraf te spoelen. Hierdoor is er tijdens het openen vloeistof vrijgekomen uit de leiding. Het betrof hier vloeistof afkomstig uit sump van de installatie, deze wordt getransporteerd naar een opslagtank. De vloeistof bevatte aardgascondensaat, glycol en andere restproducten.

Het raakvlak van procesveiligheid en arbeidsveiligheid

Procesmanagers zijn 24/7 bezig met procesveiligheid, waarbij zij waken over het productieproces en de veiligheid. Alles wat het proces aangaat valt onder de verantwoordelijkheid van deze procesmanagers. Zij zorgen ervoor dat de druk niet stijgt, een machine automatisch stopt, een installatie niet ontploft of corrodeert.

Maar hun scherpe aandacht voor veiligheid gaat niet alleen uit naar de directe omgeving, waaronder de tanks, leidingen met gevaarlijke stoffen en kritische regelsystemen. Zij dienen ook voortdurend alert zijn op de veiligheid  en gezondheid van contractors, als bijvoorbeeld A.Hak.

Helaas als bij het North Gas Transport omschreven incident komt het voor dat in het voortraject onvoldoende maatregelen zijn getroffen. Gelukkig is dit nu met een nat pak afgelopen. In iets andere omstandigheden had dit zeer ernstig letsel kunnen aanbrengen

Maatregelen > Wat moet je doen?
  • Controleer of afsluiters dicht staan volgens Lock out, Tag out (LoTo);
  • Controleer of de leidingen gespoeld zijn en vrij van druk alvorens je deze gaat openen;
  • Neem gezamenlijk met de verstrekker de werkvergunning door. Laat waar mogelijk je altijd overtuigen;​​​​​​​
  • Maak altijd gebruik van de juiste BPM’s;
  • Neem gezamenlijk met het A. Hak team direct voor aanvang zorgvuldig de LMRA door!

Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.