Caglar Yilmaz
11. Milieu
 >  Flora & Fauna
Introductie

Tijdens deze toolboxmeeting besteden we aandacht aan de bescherming van de flora en fauna in Nederland. De Wet natuurbescherming heeft als doel het beschermen en het behouden van het in wild levende planten-en diersoorten.

Volgens de Wet natuurbescherming is het verboden om:

  • planten te plukken, te verzamelen
  • dieren te doden, verwonden of te vangen
  • dieren opzettelijk te storen
  • nesten, holen, vaste rust- of verblijfplaatsen te vernielen te verstoren
  • eieren te zoeken en te rapen

Het broedseizoen loopt globaal van 15 maart tot 15 juli.

Maatregelen > Wat moet je doen?
  • Controleer altijd van te voren of er broedgevallen aanwezig zijn waar de werkzaamheden plaats gaan vinden.
  • Voorkom dat vogels zich in de omgeving waar werkzaamheden plaatsvinden kunnen gaan nestelen.
  • Let op: In de Wet natuurbescherming wordt geen datum genoemd voor het broedseizoen. Op het moment dat beschermde inheemse broedvogels bezig zijn met hun broedproces, mogen er geen verstorende werkzaamheden of activiteiten plaatsvinden, dus ongeacht de periode van het jaar.
Tips > Voor meer informatie

Via de site van de Ministerie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) kun je de verschillende soorten opzoeken in een database. Meld afwijkingen altijd bij je leidinggevende en afdeling KAM. 


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.