C. Yilmaz
06. Gevaarlijke stoffen en Biologische agentia
 >  AC-werkplan
Introductie

Dit (nieuwe) AC-Werkplan is een herziening van het rode boekje (2010) 'Veilig werken met asbestcementleidingen – in het ondergrondse openbare waterleiding-, gas- en rioolafvalwaternet'. Dit (nieuwe) AC- Werkplan beschrijft het veilig werken met asbestcementleidingen in het ondergrondse openbare waterleiding- en gasnet, tot aan de meter en tot en met een inwendige diameter van 500 mm.

Voor we verder gaan op de inhoud, wat moet er op het werk (verplicht) aanwezig zijn:

 • Het AC-werkplan aangevuld met een ingevuld asbestwerkformulier (daarin omschreven gedetailleerde informatie over de uit te voeren werkzaamheden, de aard, duur en plaats van de werkzaamheden) en een registratie met de namen van de betrokken medewerkers;
 • De werkopdracht, met de verplichting dat de werkzaamheden volgens de Voorschriften moeten worden uitgevoerd, maken hier deel van uit;
 • Transport- en begeleidingsbonnen / formulieren (<50kg asbestafval vervoer)


Het AC-werkplan of een afschrift hiervan moet op de werkplek aanwezig zijn en desgevraagd aan de inspecteur van de Inspectie SZW worden getoond.

Na afronden project dient het ingevulde asbestregistratieformulier te worden gemaild naar: asbestregistratie-infranet@a-hak.nl (40 jaar bewaarplicht)

Belangrijkste wijzigingen

AC-werkplan vervangt per 1-1-2022 het ‘rode boekje’. De verwachtingen zijn dat deze wijzigingen een beperkte. In deze toolbox de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het ‘rode boekje’ op rij:

Dit Werkplan beschrijft het veilig werken met asbestcementleidingen:

 1. in het ondergrondse openbare waterleiding- en gasnet, 
 2. Rioolwerkzaamheden zijn niet beschreven. 
  • Hoewel het in de lijn van de verwachting ligt dat de werkwijze zoals hier in dit werkplan beschreven ook voor rioolwerkzaamheden volstaan, moet dit formeel eerst aangetoond worden door middel van validatiemetingen.
 3. tot aan de meter;  
 4. tot en met een inwendige diameter van 500 mm.
  • Beperking van de diameter van asbestcementleidingen tot en met 500 mm. Bij werkzaamheden aan asbestcementleidingen met een inwendige diameter groter dan 500 mm, zal de desbetreffende netbeheerder aanvullende maatregelen voorschrijven.
Zagen van AC-leidingen
Het zagen van asbestcementleidingen is niet meegenomen in de validatiemetingen, daardoor is niet aangetoond dat dit een veilige werkwijze is voor asbestcementleidingen en is daarom niet opgenomen in dit werkplan.

Opleiding, Voorlichting en instructie
Opleiding is niet anders maar iedere werknemer die werkzaamheden met asbestcementleidingen uitvoert of met het toezicht daarop is belast, is verplicht minimaal eens per 5 jaar een cursus te hebben gevolgd en tussentijds een aanvullende instructie te hebben gehad. De cursus kan zowel intern (werkgever) als extern (opleider) worden gegeven

Folie of natte doek onder de buis
Nieuw in de werkwijze is dat bij het verbreken van de buis, er onder de buis folie of een natte doek moet worden aangebracht om de brokstukken te kunnen opvangen en volledig te kunnen verwijderen.

Afvoer / transport <50 kg
Bij afvoer van kleinere hoeveelheden (minder dan 50 kg) asbestafval, dubbel ingepakt in een asbestafvalzak, moet op een begeleidingsformulier worden aangetekend welke soort en hoeveelheid asbest is verwijderd en:
 • projectlocatie (adres, postcode, plaats);
 • projectnummer;
 • datum van verwijdering;
 • asbestcement leidingdeel en restanten (risicoklasse 1), inclusief gebruikte persoonlijke beschermingsmiddelen.

Bij voorkeur wordt het materiaal afgevoerd naar de locatie van de opdrachtgever die een container heeft staan t.b.v. het afvoeren van het asbesthoudende afval naar een erkende inzamelaar.

Bij vervoer van asbest tot 50 kg hoeft de aannemer niet op de VIHB lijst te staan.

Etikettering
Asbesthoudende producten dienen te worden aangeduid. Aangezien het merendeel van de AC-persbuizen toevoegingen van crocidoliet/blauwe asbest zijn, dient de standaardtekst ‘Voorzichtig bevat asbest’ te worden gewijzigd in ‘Voorzichtig bevat crocidoliet/blauw asbest’.

Risico's > De risico’s en gevaren van asbest

Blootstelling aan asbest kan tot de volgende aandoeningen leiden:

 • Asbestose (stoflongen) – Verlaging van de longcapaciteit waardoor overbelasting van het hart kan optreden, ook wel stoflongen genoemd. Deze aandoening kan verergeren, ook wanneer geen blootstelling aan asbest meer plaatsvindt. De kans op asbestose neemt evenredig toe met de concentratie en duur van de blootstelling aan asbest. Aantoonbare longfunctieveranderingen worden bij lichte vormen van asbestose meestal niet aangetroffen. Asbestose kan door elke soort asbest ontstaan.
 • Longkanker – Hoe langer blootgesteld aan asbest, hoe groter de kans op dit ziekteverschijnsel. Roken tezamen met blootstelling aan asbest verhoogt de kans op longkanker aanzienlijk. Tussen het moment van eerste blootstelling en het optreden van deze ziekte kan een periode langer dan 10 jaar verstrijken.
 • Mesothelioom – Een vorm van kanker van het long- of buikvlies. Het is een vrij zeldzaam voorkomend ziektebeeld. Ongeveer 80% van de gevallen is terug te voeren op blootstelling aan asbest. De ziekte kan zich pas na 10 tot 60 jaar na moment van eerste blootstelling openbaren. Lange dunne vezels spelen de belangrijkste rol bij het veroorzaken van mesotheliomen, indien hun chemische of fysische eigenschappen zodanig zijn dat ze in het lichaam intact blijven.
 • Pleurale plaques – Deze verdikkingen van het borstvlies worden in de verhoogde frequentie gevonden bij aan asbest blootgestelden. Het risico op pleurale plaques is onder andere afhankelijk van de mate en duur van de blootstelling aan asbest. Doordat de asbestconcentraties in het verleden hoger waren, komt deze ziekte vooral bij oudere werknemers voor. Echter ook onder niet aan asbest blootgestelden komen pleurale plaques voor. Op zichzelf hebben geen effect op de levensverwachting, voorzover zij de longfunctie niet beïnvloeden.
Maatregelen > Hoe werken we veilig met AC

Begin van de werkzaamheden
Alvorens met de werkzaamheden te beginnen, moet gecontroleerd worden of onderstaande middelen op de werkplek aanwezig zijn:

 • de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
  • goed sluitend filtrerend P3-(wegwerp)masker met ventiel (bijvoorbeeld een voorgevormd P3-filter), of halfgelaatmasker met P3-filter. Voor baarddragers een passend persoonlijk beschermingsmiddel.
  • wegwerpoverall met CE-markering. Aangezien het alleen om de verhindering van contactverontreiniging gaat, is een type 5 overall niet noodzakelijk;
  • niet doorlatende (werk)handschoenen, bijvoorbeeld neopreen of nitril;
  • veiligheidslaarzen, S5 met stalen neus en tussenzool;
  • voldoende met asbest gemarkeerde gewaarmerkte luchtdichte kunststof afvalzakken en of kunststoffolie, plakband en asbeststickers;
  • voldoende water en middelen om de AC-leiding nat te maken;
  • container(s) met containerbag en aanduiding 'Voorzichtig bevat crocidoliet/blauw asbest’.
 • Bij werkzaamheden in het verkeer dient de richtlijn Werk in Uitvoering te worden gevolgd;
 • Bij graafwerkzaamheden wordt de CROW500 gevolgd.

Graafwerkzaamheden
Graafwerkzaamheden worden uitgevoerd volgen de Wet WIBON en CROW-richtlijn 500. Zorg dat bij (de start van) de werkzaamheden:
 • geldige graafmelding (Klic), digitaal op graaflocatie; 
 • de Eis Voorzorgmaatregelen bekend, opgevolgd en afgehandeld zijn;
 • het graafteam op basis van de risico inventarisatie en het maatregelenplan geïnstrueerd is;
 • onderzoek is uitgevoerd naar de feitelijke ligging voorafgaand aan de graafwerkzaamheden;
 • bij mechanisch ontgraven de leiding niet wordt beschadigd. Zorg dat de leiding bedekt blijft met circa 5 tot 10 cm grond voordat begonnen wordt met het werken aan de leiding (handmatig graven);
 • niet meer AC-leidingen worden ontgraven dan op dezelfde werkdag kan worden verwerkt;
 • de procedure voor het melden van een graafschade en afwijkende situatie/afwijkende ligging bekend is.

Omkleedprocedure 
Volgorde, aan-en uittrekken, van persoonlijke beschermingsmiddelen is belangrijk. 
Begin altijd met je overal en laarzen. Gevolgd door de masker, capuchon en als laatste de handschoenen.
Bij het uitkleden is het belangrijk dat de masker als laatst wordt verwijderd.